Bu sayfayı aşağıdaki formatlarda indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Word formatında indir       Pdf formatında indir      
Aşağıdaki form üzerinde giriş yapılamaz, örnektir.
WORD formatındaki dosyayı indirip, bilgi girişlerinizi yaptıktan sonra yazıcıdan çıktı alıp sonrasında ıslak imzanızla göndermenizi rica ederiz.
Veya PDF formatındaki dosyayı indirip yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Not: (Adobe Acrobat Reader programı ile bilgi girişi yapamazsınız.)

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları

Para Biriktirme ve Yardım Derneği

TAAHHÜTNAME

Banka sicil no. ………………………………

Limit ………………………………

Üyesi bulunduğum derneğinizden almış olduğum ve/veya bundan böyle alacağım ödünç paralara ilişkin olarak aşağıdaki hususları peşinen ve gayrı kabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederim.

  1. İşbu taahhütname uyarınca derneğinizden, derneğinizce saptanan katkı payı içinden kesilmek suretiyle tarafıma ödenen ve/veya bundan böyle ödenecek borç paraları, derneğinizce tutar ve adedi belirlenecek taksitler halinde geri ödeyeceğimi, taksit tutarlarının, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve/veya İştirakleri, Yapı Kredi Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı'ndan aldığım ve bundan böyle alacağım aylıklardan kesilerek, derneğinize ödenmesine peşinen muvafakat ettiğimi, bu hususta gerek derneğinizin gerekse anılan kurumların , yapacağı tüm işlemlere peşinen muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  2. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve/veya İştiraklerinden herhangi bir nedenle ayrıldığım (İstifa, iş akdi feshi vb.gibi nedenlerle) takdirde, derneğinize olan borcumun aylığımdan kesilerek tahsili olanağı ortadan kalkacağından, bu halde derneğinize olan bakiye borcumun tamamının kendiliğinden ve ayrıca bir ihbara gerek kalmadan muaccel olacağını, aynı şekilde derneğinizden ayrıldığım takdirde ve/veya taksitlerden herhangi biri vadesinde yukarıda açıklandığı şekilde ve hangi nedenle olursa olsun tahsil edilemediği takdirde dahi, kalan taksitlerin tamamının gene kendiliğinden ve ayrıca bir ihbara gerek kalmadan muaccel olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Almış olduğum borç tutarını derneğinizin bildirdiği vadelerde ve tutarlarda tamamen geri ödemedikçe yeni borç talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim. Herhangi bir nedenle temerrüde düştüğüm takdirde, derneğinize olan borçlarımı tamamen geri ödeyinceye kadar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

  3. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’den ve/veya İştiraklerinden herhangi bir nedenle ayrıldığım takdirde, Banka nezdinde lehime tahakkuk edecek her türlü hak ve alacaklarımdan derneğinize olan borcuma yeter miktarını derneğiniz lehine temlik ettiğimi peşinen kabul ve beyan ederim.
  4. İmza…………………………………………………


    Sayfa 1

  5. Borçluya yukarıda belirtilen limit dahilinde ve bu taahhütnameye istinaden verilecek tutarlar için, derneğinize karşı müteselsil kefalete aykırı düşmeyen tüm hükümlerinin hakkımda da uygulanmasını kabul ve beyan ederim. İşbu süresiz müteselsil kefaletimden ayrılabilmem için müteselsil kefaletime istinaden verilen borcun tamamen derneğinize ödenmesi gerektiğini kabul ve beyan ederim.

  6. Derneğinizin dilediği anda ve ayrıca neden belirtmeksizin iadeli-taahhütlü mektupla ve bildireceği süre içerisinde, borç bakiyesinin tamamının derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu ve bu suretle borcumun muaccel hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  7. İşbu taahhütnamede yer alan hususların yerine getirilmesi ve derneğinizce tebligatın yapılabilmesi için aşağıda belirttiğim adresi güncel ve kanuni ikametgah kabul ettiğimi, bu adrese yapılacak tebligatların şahsıma yapılmış sayılacağını, adres değişikliği durumunda, yeni adresimi derneğinize derhal iadeli-taahhütlü mektupla bildireceğimi, bildirmediğim takdirde, aşağıda kayıtlı adresime yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve/veya İştiraklerinin veya Resmi Kurumların hakkımda bilgi ( borç vb.) talep etmesi halinde derneğinizin talep edilen bilgileri vermesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

  8. İşbu taahhütnamenin uygulamasıyla ilgili doğabilecek uyuşmazlıklarda derneğiniz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakfı’nın defter, kayıt, belge ve bilgisayar kayıtlarının, HMK 193. maddesi gereği münhasır delil olduğunu, bu maddenin yazılı delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ederim.

2 sayfa ve 7 maddeden oluşan bu taahhütnameyi tamamen okuduktan sonra imza ettim.Tarih: ………………………………………………

Adı/Soyadı: ………………………………………………

TC kimlik no.: ………………………………………………

Adresi: ………………………………………………

………………………………………………İmza…………………………………………………Sayfa 2