Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Para Biriktirme ve Yardım Derneği

TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ


Derneğin Adı ve Tanımlar


Madde 1 – Derneğin adı “Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Mensupları Para Biriktirme ve Yardım Derneği” dir.Bu Tüzükte:


- Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi “Banka”


- Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Mensupları “Banka Mensupları”


- Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Mensupları Para Biriktirme ve Yardım Derneği “Dernek” olarak anılacaktır.


Derneğin Merkezi


Madde 2 – Derneğin merkezi İstanbul’dadır.DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ DERNEĞİN AMACI


Madde 3 – Derneğin başlıca amacı; üyelerin arasında sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ


Madde 4 – Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki çalışmalarda bulunabilir:


A) Üyelerinden, gereksinim duyanlara kısa süreli borç para verir.


B) Öğrenim gören üyeler ile çocuklarının eğitim giderlerine katkı sağlamak için, kısa süreli “Eğitim Kredisi” verir.


C) Üyelerinin evlenmeleri durumunda gereksinim duyanlara kısa süreli “Evlenme Kredisi” verir.


D) Üyelerinin konut gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak için, kısa süreli “Konut Edinme Kredisi” verir.


E) Ayni ve nakdi sosyal yardımlarda bulunur.


F) Fon kurarak ölen üyelerin eş ve çocuklarına yardım eder.


G) Banka’dan emekli veya malulen ayrılan dernek üyelerinin ve bunların ölümü durumunda eşlerinin, kendi kusurları olmaksızın düşecekleri güç durumlarda, bu kimselere, nakdi veya ayni yardımlar yapar.


H) Fon kurarak doğal afetlerden zarar gören üyelerine; objektif delil ve belge arayarak, nakdi veya ayni yardımda bulunur.


İ) Üyelerinin; Sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmaları, gelişmeleri ile sağlık ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla, mevcut yasalarda gösterilen her türlü tesisi kurar, ortak olur veya iktisadi işletme olarak işletir, hizmet satın alabilir, kiraya verir, taşınmaz edinebilir ve satabilir.


J) Sandık kurar, geziler, toplantılar, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayımda bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir.DERNEK KURUCULARI


Madde 5 – Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri, aşağıdadır.


ADI SOYADI GÖREVİ

1- Nuri Pere U.Müdür Muavini

2- Tacettin Baykal Umum Müdürü

3- Selim Bayakır Umum Müdürü

4- Celal Orallı Şubeler Müdürü

5- Necmi Özelsel U.Müdür Muavini

6- Sami Asal P.Kapı Şb.Müd.

7- İsmail Kunal Beyoğlu Şb.Müd.

8- İbrahim Tözen Servis Şefi


DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN KOŞUL VE ŞEKİLLERİ İLE ÜYELERİN HAKLARI ÜYE OLMA HAKKI


Madde 6 – Bankada ya da iştiraklerinde hizmet akdi ile çalışanlar ve dernek çalışanları, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3’ncü ve 32’ıncı maddelerinde belirtilen hak sınırlamaları kapsamında kalmamak koşuluyla derneğe üye olabilir. Bankadaki ve Dernekteki görevleri yaşlılık, emeklilik, maluliyet nedenleriyle sona erenler ile 6356 sayılı Sendikalar Yasası uyarınca profesyonel olarak sendikada çalışmak üzere ayrılanlar ile dernek üyesi iken vefat eden üyelerin dul eşlerinin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfın’dan maaş aldıkları sürece ve istedikleri takdirde üyelikleri, derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile sürer. Bankanın geçici kadrosunda çalışanlar ve stajyer olarak hizmet görenler derneğe üye olamazlar. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurur. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8 – Derneğin amaçlarına ve tüzük hükümlerine aykırı eylem ve davranışları görülenlerin durumu, olayın öğrenildiği tarihi izleyen ilk yönetim kurulu toplantısı gündemine alınır; yapılan soruşturma sonunda üyeye yakıştırılan eylem ve davranışın sabit görülmesi durumunda; üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Derneğin amaçlarına ve tüzük hükümlerine aykırı eylem ve davranışlardan dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurulca üyelikten çıkarılma kararı onaylananlarla, dernekten herhangi bir şekilde ayrılanlara varsa borçları mahsup edildikten sonra, birikmiş aidatları geri verilir. Dernekten ayrılan ya da çıkartılanlardan birbaşkasına kefaleti bulunanların, bu kefaleti karşılayacak tutardaki aidatları kefaletleri sona erinciye kadar ala konur. İlgili mahkemede dava açma hakkı saklıdır. Derneğe üye iken ayrılanların yeniden üye kabul edilip edilmemeleri yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Derneğe yeniden üye olma istemi kabul edilenler hakkında yeni üye olanlar gibi işlem yapılır. Bu gibiler dernekteki eski üyelik sürelerinin geçerli sayılmasını istedikleri takdirde, ilk üyelik tarihleriyle yeni giriş tarihleri arasındaki aidat tutarını bir kerede peşin yatırmak zorundadırlar.ÜYELİK HAKLARI

Madde 9 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Ancak bir üyenin genel kurula katılabilmesi için, o ana kadar ki aidatını tamamen ödemiş olması koşuldur. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.DERNEĞİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ


Madde 10 – Derneğin yönetim örgütü üçtür.


A) Genel Kurul


B) Yönetim Kurulu


C) Denetleme Kurulu


Dernekte yüklenilecek görevler fahridir. Ancak, derneğin yönetim, muhasebe ve benzeri işlerinde çalıştırılacak kimselere yönetim kurulu kararıyla ücret verilebilir.DERNEK GENEL KURULUNUN, KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI


Kuruluş Şekli


Madde 11 – Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.


Toplanma Zamanı


Madde 12 – Genel kurul, üç yılda bir Nisan ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında, genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Çağrı Usulü


Madde 13 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Yeri


Madde 14 – Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.


Toplantı Yeter Sayısı


Madde 15 – Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


Toplantı Yapılış Usulü


Madde 16 – Dernek genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Tüzüğün 15.maddesinde de belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamada, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.


Toplantıda Görüşülecek Konular


Madde 17 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri


Madde 18 – Dernek organlarının seçilmesi,


A) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,


B) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,


C) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,


D) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,


E) Derneğin feshedilmesi,


F) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca, yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.Oy Kullanma ve Karar Alma Usül ve Şekilleri


Madde 19 – Oylar, gizli ya da açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların ya da oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ya da içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Sayım sonucunda, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına veya yeterli çoğunluğa erişen aday kazanmış, öneri kararlaştırılmış olur.YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI


Yönetim Kurulunun Oluşumu ile Görev ve Yetkileri


Madde 20 – Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, üyeleri kendi aralarında, bir başkan ile bir genel sekreter ve bir sayman seçerler. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin genel kurulda aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış sayılır.Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Şunlardır:


A) Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,


B) Derneğin gelir ve gider hesaplarıyla ilgili işlemleri yapmak incelemek ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,


C) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması


Madde 21 – Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.


Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri


Madde 22 – Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler genel kurulda aldıkları oy sırasına göre, göreve çağrılır.


Genel Kurul Toplantısı ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi


Madde 23 – Dernek, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.Şube


Madde 24 – Derneğin şubesi yoktur.YILLIK AİDAT TUTARI, DERNEK GELİRLERİ, DEFTER VE KAYITLAR


Yıllık Aidat Tutarı


Madde 25 – Dernek üyelerinin ödeyecekleri aidat tutarı genel kurul tarafından belirlenir.Derneğin Gelirleri


Madde 26 – Derneğin gelir kaynakları:


A) Üye aidatı,


B) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,


C) Bağışlar ve yardımlar,


D) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,


E) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,


F) Derneğin amacına uygun olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda elde edilen diğer gelirlerden oluşur.Yardım Kabul Edilecekler


Madde 27 – Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, mesleki kuruluşlardan ve ilgili bankalardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.Defter ve Kayıtlar


Madde 28 – Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;


A) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


B) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


C) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


D) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


E) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliği esaslarına göre yapılır.


Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin, dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.Gelir ve Giderlerde Usül


Madde 29 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernek, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenler. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri dernekler yönetmeliği ve ekinde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernek birimlerine verilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.Derneğin İç Denetim Şekilleri


Madde 30 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.Tüzük Değişikliği


Madde 31 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.Derneğin Feshi Halinde Malvarlığının Tasfiye Şekli


Madde 32 – Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 13’ncü maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınması zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Genel kurulca derneğin feshine karar verilmesi durumunda, fesih tarihinde mevcut üyelere birikmiş aidatları ve varsa diğer alacakları iade edildikten sonra, derneğin geri kalan varlığı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI’NA, onun yokluğunda ise YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’ ne devrolunur. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.Tüzük Hükümleri Dışındaki Uygulama


Madde 33 – Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Ölen Üyelerin Paraları


Madde 34 – Ölen üyelerin dernekte birikmiş olan paraları, varsa borçları mahsup edildikten sonra kalanı bir kerede usulu dairesinde, kanuni mirasçılarına ödenir.Ayni ve Nakdi Yardımlar için Fon Kurulması


Madde 35 – Gereksinim durumları belgelenen dernek üyeleri ile eş ve çocuklarına derneğin amaçları doğrultusunda, ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmak üzere, aidat dışındaki gelirlerden, her yıl sonunda, yönetim kurulunca uygun görülen belirli bir tutar ayrılarak “ Yardım Fonu” oluşturulur. Daha önce bu amaçla kurulan ölüm ve doğal afetler yardım fonundaki paralar da “Yardım Fonu” na aktarılır. Fonun kullanımı yönetim kurulunun bir yönetmelikle belirliyeceği esaslar doğrultusunda yürütülür.Derneğin Borçlanma Şekli ve MiktarıMadde 36 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde, Dernek Genel Kuruluna sunularak, Genel Kurulca uygun görülecek projeler için kişi, kurum ve kuruluşlardan, Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir.


Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları konularında olabileceği gibi nakit olarak yapabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.