Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları

Para Biriktirme ve Yardım Derneği

Borç Para Verme Yönetmeliği


Kapsam


Madde 1 – Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Para Biriktirme ve Yardım Derneği tüzüğünün 4. Madde (A), (B), (C) ve (D) bendleri gereğince dernek üyelerine borç para verilmesi, bu yönetmeliğe göre yürütülür.


Borç Para Verilecek Dernek Üyeleri


Madde 2 – Bu yönetmelik hükümlerine göre borç para verilecek dernek üyelerinin, istem tarihinde en az bir yıldan beri dernek üyesi olmaları, dernek tüzüğünde ve bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini aksatmamış olmaları koşuldur.

Verilecek Borç Para Tutarları


Madde 3 – 2. Maddede belirtilen dernek üyelerinden, derneğe üyelik yılı;


2009 ve önceki girişliler ……………… 27.000 TL

2010 – 2014 girişliler…………………..... 20.000 TL

2015 – 2018 girişliler ………………….. 16.000 TL

2019 – 2023 girişliler…………………… 10.000 TL

tutarında borç verilir.


Borç Para Verilmesinde Ayrıcalı Durumlar


Madde 4


A) Konut kredisi;


Kendi olanakları ile konut edinen dernek üyelerine kat irtifaklı veya kat mülkiyetli tapu, satış sözleşmesinin ve makbuzunun kendi adlarına düzenlenmesi ile,

Dernek üyesi olmayan eşi üzerine konut edinen dernek üyelerine, evliliğini belgelemeleri koşuluyla eş adına düzenlenen kat irtifaklı veya kat mülkiyetli tapu ile,

Bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla başvurdukları takdirde, 28.000 TL tutarında “konut kredisi” adı altında borç verilebilir. Konut kredisi, tapu veya satış sözleşmesi tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullandırılır.


B) Evlilik Kredisi;


Evlenenlere veya çocuklarını evlendirenlere, evlenmenin belgelendirilmesi koşuluyla 23.000 TL tutarında " evlilik kredisi " adı altında borç para verilebilir. Evlenenlerin her ikisi de dernek üyesi ise her birine 23.000 TL tutarında borç verilebilir. Evlilik Kredisi, evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullandırılır.


Evlilik ve konut kredileri 18 ay taksitle kullanılabilecektir.


C) Tatil Kredisi;


Herhangi bir belge ibraz etmesine gerek olmaksızın 7.500.TL tutarında " tatil kredisi" adı altında borç para verilebilir.


D) Eğitim Kredisi;


Öğrenim gören üyelerimiz ve öğrenim gören çocukları için, öğrenci belgesiyle ( Anaokulu - İlköğretim - Lise - Üniversite - Yüksek Lisans )  11.500 TL. tutarında " eğitim kredisi "adı altında borç para verilebilir.


Borç Verilen Paralara Uygulanacak Katkı Payı Oranı ve Uygulama Zamanı


Madde 5 – Bu yönetmelik uyarınca üyelere verilen borç paralara, borç verilen tutar üzerinden aylık % 1,25

( yıllık % 15 ) oranında katkı payı uygulanır ve borç para verilmesi sırasında peşin olarak tahsil edilir.

Üyelerden kesilen katkı payları ileride üyenin Dernek‘ den ayrılması halinde kendine veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmek üzere açılan hesaba aktarılır veya tüzük gereği dul eşin üyeliğe devam etmek istemesi durumunda eşinin birikmiş olan aidat ve katkı payı tutarı hesabına devredilir.


Borç Paranın Geri Alınması ve Taksit Koşulları


Madde 6 – 3. ve 4. madde gereğince verilen krediler, verildiği ayı izleyen ay sonu maaşından taksitlerin ödenmesine başlanılması koşuluyla, çalışan personelden en çok 12 ayda (konut ve evlilik kredisi 18 ay), emeklilerde ise en çok 18 ayda aylık eşit taksitlerle geri alınır.


Borcun Yenilenmesi Koşulları


Madde 7 – Bu yönetmeliğin 3. ve 4. Maddesine göre borç para almış üyelere, ilk taksit tarihinden başlayarak tanınan vadenin tamamlanması ve bu süreye ilişkin taksitlerin vadelerinde ödenmesi veya kalan taksitlerin üye tarafından kapatılması koşuluyla, yeniden borç para verilebilir.

Üyenin borcunu erken kapatması halinde, kapatılan krediyle ilgili yeni borç talebi, kapatma tarihinden 1 ay sonra karşılanır.


Dernek Üyeliğinden Ayrılanların, Derneğe Yeniden Girmeleri Halinde Borç Para Talepleri


Madde 8 – Dernek üyeliğinden kendi istekleri ile birikimlerini alarak ayrılanlar, yeniden üyelik için, ayrılış tarihinden 2 yıl sonra başvurabilir ve üyeliğe kabul edilip edilmemeleri, yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Derneğe yeniden üye olma istemi kabul edilenler hakkında yeni üye olanlar gibi işlem yapılır.

Derneğe tekrar üye olma istemi kabul edilenlerin borç para talepleri, derneğe ilk giriş tarihinden başlayarak yeniden üyeliğe başvuru tarihine kadar geçen sürenin aidatlarını yatırmasından itibaren karşılanır veya aidatları göndermiş oldukları borç taleplerinden tenzil edilir.

Derneğe ikinci kez üyeliği kabul edilenler, dernekden tekrar ayrılmaları durumunda, yeniden üye olamazlar.


Başvuru ve Ödeme Şekli


Madde 9 – Dernekten borç para istemleri;


A) – İlk borç talebinde, bir defaya mahsus olmak üzere, matbu taahhütnamenin derneğe gönderilmesi.


B) – Her borç talebinde, çalışan üyelerimizin borç isteme formunu online , emekli üyelerimizin de borç isteme formunu imzalı olarak derneğe gönderilmesi suretiyle yapılır.


Dernek, gerekli gördüğü takdirde maaş bordrosu talebinde bulunabilir.


Dernek, üyenin kabul edilen borç para talebini, katkı payı düşüldükten sonra kalan tutarı, maaş hesabına havale yaparak gerçekleştirir.


Borcun Hemen Ödenebilir Duruma Gelmesi


Madde 10 – Banka ve dernek çalışanı olan borçlu üyenin iş akdinin feshi ya da istifası, emekli üyenin aylığının kesilmesi ya da dernek üyeliğinden istifa suretiyle, dernek üyeliği sıfatının kalkmasıyla kalan taksitlerin tümü ödenir. (muaccel) duruma gelir.

Bu nedenle hemen ödenebilir (muaccel) duruma gelen borcun tümü, dernek adına ilgilinin çalıştığı birim muhasebesince borçludan def ’ aten tahsil edilir.


Borcun Diğer İstihkaklardan Kesilmesi


Madde 11 – Dernekçe verilecek borç paraların borçlusundan taksitlerle ya da def’aten tahsili mümkün olmadığı durumlarda, kalan borç borçlunun dernekten alacağı diğer istihkaklarından ya da varsa kefilinden kesilir. Emekli üyelerin vefatı halinde de maaş bağlanan varislerinden kesilir.

Derneğin, borçlunun Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. deki her türlü alacakları üzerinde hapis hakkı bulunmaktadır. Bu konuda yapılacak itirazlar hiçbir nedenle dikkate alınmaz.


Cezai Sorumluluk


Madde 12 – Borç vermeden doğan dernek alacaklarını, bu yönetmelik esaslarına göre zamanında ve düzenli olarak ödemeyen borçlular ile borç taksitlerini ödeme bildirimindeki esaslar içerisinde borçlunun aylıklarından ya da 11. Maddede belirtilen diğer istihkaklarından kesmeyen yetkililere, bu eylemlerinin saptanması durumunda, borçlarının sona ermesinden başlayarak 1 yıl süre ile yeniden borç para verilmez.

Dernekçe verilecek borç para tutarlarına etkili olabilecek nitelikte yanıltıcı bilgi verenlerle; borç para verme isteminde bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranarak dernek yönetimini yanıltan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılmasına neden olanlar hakkında da yukarıdaki bend hükümleri uygulanır.

Bu konuda, dernek çalışanları için yönetim kurulunun uygulayacağı yaptırımlarla, banka çalışanları için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin uygulayacağı yaptırımlar saklıdır.


Banka ve Dernek Kayıtlarının Geçerliliği


Madde 13 – Borç para verme işlemlerinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Dernek kayıtları asıldır. Bu kayıtların gerçek durumlara uymadığını savlayan üye, yazılı belgelerle bu savını belgelemeye zorunludur.


Yürürlük Hükümleri


Madde 14 – Borç para verme işlemleriyle ilgili bu yönetmelik hükümlerini dernek yönetim kurulu yürütür.


Madde 15 – Bu yönetmelik 01.01.2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.Sayman Genel Sekreter Başkan

Murat Çevikbaş İsmail Gül U. Zafer ErenÜye Üye

Kemal Semerciler Mehmet Gülerce